دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 (زمستان 1394) 38، زمستان 1394 
1. تأثیر کود شیمیایی و زیستی نیتروژن‌دار بر صفات کمی و کیفی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)

صفحه 83-95

محمد علی شبانی؛ مجید امینی دهقی؛ حسن حبیبی؛ مهدی عقیقی شاهوردی