دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 (بهار 1395) 39، بهار 1395 
3. تاثیر طول دوره غرقابی و دما بر فعالیت آنزیم‎های گلیکولیتیک- تخمیری در گیاهچه های گندم

صفحه 193-204

مریم طهماسبی؛ سرالله گالشی؛ افشین سلطانی؛ حمیدرضا صادقی پور؛ احمد ابراهیمی


5. تأثیر پیش تیمار های هورمونی و اسمزی بر شاخص‌های جوانه‌زنی و بیوشیمیایی در بذر اسپرس

صفحه 216-225

مجتبی یوسفی راد؛ محمد شریف مقدسی؛ ابوالفضل معصومی زواریان؛ محسن اصغری؛ ماهرخ نجاتی