دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 (پاییز 1395) 41، زمستان 1397 
5. بررسی محلول پاشی عناصر ریزمغذی آهن، روی و بُر و دو رژیم مختلف آبیاری بر خصوصیات زراعی سویا

صفحه 57-67

آقامحمد علیجانی؛ جهانفر دانشیان؛ سعید سیف زاده؛ امیر حسین شیرانی راد