دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 (زمستان 95) 42 - شماره پیاپی 42، بهار 1400، صفحه 77-139 
4. بررسی اثرات تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر برخی صفات رشدی، رنگیزه-های فتوسنتزی و عملکرد اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)

صفحه 125-137

سعید فتاحی سیاه کمری؛ حمیده آزاد قوجه‌بیگلو؛ علی صالحی ساردویی؛ هاجر معتمدی شارک؛ خیرالله بابایی