اهداف و چشم انداز

نتایج پژوهش های مختلفی که در رابطه با علوم مختلف کشاورزی با محوریت گیاهان علوفه ای انجام می پذیرد در این فصلنامه منتشر می گردد. این مقالات پس از چاپ و انتشار در این فصلنامه به عنوان یک سند معتبر علمی- پژوهشی محسوب می شود. این امر در راستای ایفای نقش تولید علم و گسترش مرزهای دانش و در جهت پاسخ به سوالات علمی مرتبط و افزایش بهره وری از منابع آب و خاک و گیاه در نظر گرفته خواهد شد. هدف اصلی از انتشار این گونه دستاوردهای علمی و پژوهشی تاکید بر امر پژوهش کشاورزی می باشد. امید است این امر گامی در جهت  تاکید بر مدیریت علمی مبتنی بر توسعه پایدار در کشاورزی باشد.