راهنمای نویسندگان

فصلنامه یافته های نوین کشاورزی مقاله های تحقیقی شامل نتایج تحقیقات انجام شده در رشته های تخصصی زراعت شامل علوم زراعت و اصلاح نباتات، ژنتیک، فیزیولوژی، اکولوژی، بیوتکنولوژی گیاهان زراعی راکه به زبان فارسی نوشته شده  و در مجله دیگری منتشر یا جهت چاپ ارسال نشده باشد جهت چاپ مورد بررسی قرار می دهد.

لطفاً جهت ارسال مقاله پس از ثبت نام در سایت از منوی "ارسال مقاله" اقدام نمایید. در این مرحله شما با استفاده از نام کاربری و رمز ورودی که بلافاصله به ایمیل شما ارسال خواهد شد قادر خواهید بود کلیه مراحل بارگزاری و پی گیری های بعدی را انجام دهید ضمن اینکه کلیه مکاتبات و درخواستهای بعدی از طریق ایمیل به نویسنده (ها) اطلاع داده خواهد شد. نگارنده مسئول مکاتبات باید بخش مربوط به تعهدنامه نگارنده(گان) را به هنگام ارسال مقاله تکمیل نماید. توجه نویسندگان محترم را به نکات زیر جلب می نماید:

1 -  نگارندگان مسئول مطالبی هستند که در مقاله های خود بیان می کنند.

2 – هیئت تحریریه از پذیرش مقاله هایی که قبلاً به صورت تک نگاشت در سایر مجلات چاپ و منتشر شده اند، معذور است. بدیهی است مقاله های ارائه شده در کنگره ها، سمپوزیوم ها و یا سمینارهای داخلی و خارجی که فقط خلاصه آنها چاپ و منتشر شده از این قاعده مستثنی هستند.

3 – فصلنامه از پذیرش مقالات کوتاه و یادداشتهای علمی شما معذور است.

4 -  هیات تحریریه حق قبول، رد و ویرایش مقاله ها را در هر مرحله ای دارد.

5 -  مقاله های پذیرفته نشده، برگشت داده نخواهد شد.

6 - هیات تحریریه از پذیرش مقالاتی که منطبق با راهنمای نویسندگان نباشد معذور است.

7 - چاپ مقالات واصله منوط به وصول تعداد کافی مقاله جهت شماره در حال چاپ می باشد.

8- فایل مقاله، حتماً بدون ذکر نام و آدرس نویسندگان الصاق شود.

9- نام فایل مقاله صرفاً نام لاتین مقاله انتخاب شود. به هیچ عنوان نام فایل را از اسامی نویسنده (گان) انتخاب نکنید. درصورت مشاهده مقاله عودت داده خواهد شد.

  

    ***حتماً قبل از ارسال مقاله، " فرایند پذیرش مقالات" را مطالعه فرمایید ***

 روش نگارش

مقاله باید در اندازه کاغذ A4، با فاصله سطور 1 خط (Single) و رعایت سه سانتی متر حاشیه در چهار طرف به صورت تک ستونی تایپ شده باشد.برای نوشتن مقالات از واژه پرداز Word 2010، برای قلم فارسی از فونت BZar 12  و برای  قلم انگلیسی Times New Roman 10 را انتخاب نمایید. مقاله حداکثر در 15 صفحه تنظیم شود. در نگارش متون توجه نمایید رعایت قوانین نگارش اسامی علمی ضروری است. تا حد امکان از نوشتن پاورقی اجتناب شود.

 -  عنوان باید مختصر و گویای محتوی مقاله باشد و از 25 کلمه تجاوز نکند.

چکیده باید فشرده گویایی از مقاله با تأکید بر هدف، مواد و روش تحقیق و نتایج باشد و در یک یا دو پاراگراف نوشته شده و از 150 کلمه کمتر و از 300 کلمه بیشتر نباشد. تعداد واژگان کلیدی هر مقاله بین 5-3 کلمه در نظر گرفته شده است.

-  مزوزی بر تحقیقات گذشته که در آن پس از اشاره کافی به منابع و پژوهش های داخلی و خارجی اجرا شده قبلی در زمینه مورد بحث، ضرورت و هدف یا اهداف آزمایش به طور واضح اعلام شود.

مواد و روش ها به مواد، طرح آزمایشی، دستگاهها و روش های مورد استفاده اشاره شود. بطور کلی در این بخش نیازی به شرح کامل روش های اقتباس شده نبوده و ذکر اصول و مأخذ کافی است.

-  نتایج و بحث  نتایج تحقیق به صورت نوشتار، جدول و شکل در این قسمت ارائه می شود. عنوان جدول در بالای جدول درج شده و پس از کلمه جدول و شماره آن، خط تیره و سپس عنوان ذکر شود. در متن جدول تا حد امکان از خطوط عمودی استفاده نشود. توضیحات اضافی عنوان و متن جدول به صورت زیر نویس ارایه شوند و ارتباط آنها با جدول به صورت اعداد یا حروف انگلیسی در بالا و سمت راست جملات و اعداد مشخص گردد. نتایج تجزیه های آماری باید به یکی از روش های علمی در جدول منعکس شود، چنانچه محاسبات آماری منجر به اختلاف معنی دار شده باشد در سطوح 5 و 1 درصد به ترتیب با یک و دو ستاره نشان داده شوند و در صورتی که اختلاف معنی دار نباشد با علامت "ns" مشخص گردد. اندازه جدول حتی المقدور از 15×20 سانتی متر تجاوز نکند. تمام شکل ها، نمودارها و تصاویر با واژه "شکل" نام گذاری شده و عنوان شکل در زیر آن درج شود. در این قسمت نتایج حاصل، مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار گرفته و با توجه به هدف تحقیق و کارهای پژوهشی انجام شده دیگران، بحث و نتیجه گیری به عمل آید.

-  منابع، فهرست منابع مورد استفاده بر حسب حروف الفبا تنظیم شود. مراجعی که دو نویسنده دارند، اسم هر دو نویسنده و مراجعی که بیش از دو نویسنده دارند، ابتدا اسم نفر اول و پس از آن عبارت " et al."  با حروف خوابیده و سال انتشار استفاده می شود. به عنوان مثال:

در مورد منابع فارسی :........ نتایج مشابهی توسط سایر محققان گزارش شده است (Ahmadvand and Koochaki,2008)

در مورد منابع انگلیسی: ....... نتایج مشابهی توسط سایر محققان گزارش شده است (Brown et al. 2006)  

در مواردی که جمله با اسم نویسنده شروع می شود به این ترتیب عمل می شود که ابتدا اسم نویسنده به فارسی و سپس همان اسم به انگلیسی در داخل پرانتز نوشته می شود. به عنوان مثال:

(در مورد منابع فارسی): احمدوند و کوچکی (Ahmadvand and Koochaki,2008) گزارش نمودند که...

 (در مورد منابع انگلیسی): براون و همکاران (Brown et al. 2006)  گزارش نمودند که...

چنان چه از یک نگارنده چندین منبع مورد مراجعه قرار گرفته باشد، ترتیب درج آنها بر حسب سال انتشار ، از قدیم به جدید خواهد بود. اگر از نگارنده ای چندین منبع در یک سال وجود داشته باشد، با گذاشتن حروف a، b و c در جلو سال انتشار، از یکدیگر متمایز خواهند شد. در صورتی که مقالات منفرد و مشترک از یک نگارنده ارائه شود، ابتدا مقالات منفرد و سپس مقاله های مشترک به ترتیب حروف الفبای نام نگارندگان بعدی مرتب می شوند. در مورد مقاله یا کتاب هایی که بیش از یک نفر نویسنده دارند به ترتیب نام خانوادگی و حرف اول اسم اولین نویسنده و سپس اول اسم دومین و... نویسنده و پس از آن نام خانوادگی آنها ذکر می شود. در مورد مقاله ای که از یک مجموعه استخراج شده است، بعد از ذکر نام نگارنده(گان) و سال انتشار کتاب عنوان مقاله نوشته می شود و پس از قرار دادن یک نقطه و حروف "pp" شماره صفحه های آغاز و پایان آن قسمت با خط فاصله میان این دو، یک نقطه گذاشته می شود.سپس با نوشتن عبارت "زیر نظر" و گذاشتن دو نقطه، نام ویراستار(ران) کتاب، عنوان کتاب، شماره جلد، نام ناشر و محل چاپ خواهد آمد.در منابع مشابه خارجی به جای "زیر نظر": فقط " in" نوشته شده و Eds.”" مخفف "Editors" آورده می شود.

-  چکیده انگلیسی مقاله باید ترجمه ی کاملی از چکیده فارسی باشد. محدوده تعداد کلمات چکیده و واژگان کلیدی مثل چکیده فارسی می باشد.چکیده انگلیسی باید قبل از ارسال از نظر قوانین نگارش مقالات علمی مورد بررسی قرار گرفته باشد.

مثالها:

مقالات در مجله های علمی استاندارد:

Tiessen, H., E. Cuevas, and P. Chacon. 1994. The role of soil organic matter in sustaining soil fertility. Nature(London) 371:783-785

مقالات در نشریات غیر انگلیسی با چکیده انگلیسی:

Fraji, A. 2005. Evaluation of the effect of sowing date on grain yield and oil yield and  yield components of four canola genotypes in Gonbad. (In Persian, with  English Abstract.) Iranian J. Crop Sci. 7:189-201

کتاب (شامل: بولتن ها، گزارش ها: کارهای چندجلدی و سری ها):

Brown. J. 1966. Soils of the Okapilak River region, Alaska. CRREL Res. Rep. 188. U.S. Army Cold Reg. Res. Eng. Lab, Hanover, NH.

مقالات در مجموعه مقالات کنفرانس ها، سمپوزیومها و کارگاههای آموزشی:

Bailey, S. W.(ed.) 1976. Proc. Int. Clay Conf., Mexico City. 16-23 July 1975. Applied Publ., Ltd., Wilmette. IL. USA.

 پایان نامه و  رساله:

Kirkegaard, J.A.1990. Effect of compaction on the growth of pigeonpea on clay soils. Ph.D. Thesis. Univ. of Queensland. St Lucia, QLD, Australia.

  چکیده مقالات:

Caldwell, B.A. 1997. Fatty acid esterase activity in forest soils and ectomycorrhizal mat communities. P. 223. In 1997 Agronomy abstracts. ASA, Madison, WI. USA.

نرم افزار و منابع مربوط به نرم افزار:

Minitab. 1998. MINITAB 12. Minitab, State College, PA.

  گزارش های فنی:

Pietsch, D., R. Gaas, D.T. Rosenow, F. Miller, and G.C. Peterson. 1992b. Grain sorghum performance tests in Texas-1991. Tech. Rep. 92-2. Texas Agric. Exp. Stn., College Station. USA

 استانداردها:

American Socieety of Agricultural Engineers. 1993. Manure production characteristics. Engineering Practice Subcommittee, ASAE Agric. Sanit. Waste Manage. Comm. ASAE Standard D384.1. ASAE, St. Joseph, MI

  نشریات اینترنتی:

USDA-National Agricultural Statistics Service. 2000. Published estimates data base(PEDB) [Online]. Available at www.nass.usda.gov:81/ipedb/(accessed  15 May 2001; verified 24 Aug. 2001). USDA-NASS, Washington, DC. USA