اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حمید مشهدی

مکانیک ماشینهای کشاورزی استادیار-دانشگاه آزاد اسلامی اراک

h-mashhadiiau-arak.ac.ir
08634132153

سردبیر

دکتر حمید مدنی

زراعت - فیزیولوژی دانشیار-دانشگاه آزاد اسلامی اراک

h_madanixiau-arak.ac.ir
09123606518

دبیر اجرایی

دکتر شیلا گلدسته

دکتری تخصصی حشره شناسی استادیار- دانشگاه آزاد اسلامی اراک

shilagoldastehyahoo.com
08634132153

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسین حیدری شریف آباد

استاد - مرکز تحقیقات کنترل و گواهی بذر و گیاه

roho6605612xyahoo.com
09196431675

محمد علی باغستانی

دکتری علفهای هرز عضو هیِت علمی سازمان حفظ نباتات کشور

baghestani40hotmail.com

دکتر اسکندر زند

فیزیولوژی علف کشها دانشیار

eszandxyahoo.com
09123003133

دکتر حمید مدنی

زراعت - فیزیولوژی دانشیار-دانشگاه آزاد اسلامی اراک

h_madanixiau-arak.ac.ir
09123606518

دکتر جهانفر دانشیان

اکولوژی کشاورزی دانشیار - مرکز اصلاح نهال و بذر

j_daneshianxyahoo.com
09123549478

محمد رضا نادری درباغشاهی

دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشیار، عضو هیِت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

mnaderikhuisf.ac.ir

نور علی ساجدی

دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی عضو هیِت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

n-sajediiau-arak.ac.ir

کارشناس نشریه

مهندس حمید قلی پور

زراعت و اصلاح نباتات کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات

hgholipor1386yahoo.com
09183628021