اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 110
تعداد پذیرش 12

مقالات منتشر شده (از سال 1384)
تعداد مقالات 357
تعداد مشاهده مقاله 317529
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 11 %